PRIVACYVERKLARING

De Keune Hairstylist Awards 2021

  1. Ik geef toestemming aan Keune Haircosmetics B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar reclame- en promotiebureaus (hierna gezamenlijk te noemen "Keune") om de door mij aan Keune ingezonden foto's en/of videomateriaal in verband met de Keune Hairstylist Awards 2021 te publiceren en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken in welk medium dan ook, zowel in gedrukte als in elektronische vorm, waaronder mede begrepen (derden)websites en social media;
  2. Ik doe onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van al mijn rechten met betrekking tot de publicatie en/of reproductie en/of enig ander gebruik van dit foto- en/of videomateriaal jegens Keune;
  3. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik geen recht heb op enige vergoeding of compensatie in verband met het gebruik van het foto- en/of videomateriaal;
  4. Keune (of een door haar ingeschakelde derde) mag naar eigen inzicht het foto- en/of videomateriaal retoucheren, speciale video-effecten toepassen of andere wijzigingen in het materiaal aanbrengen;
  5. Ik zal geen bezwaar maken tegen de publicatie van het foto- en/of videomateriaal in de pers, noch deze verbieden;
  6. Voor zover nodig geef ik toestemming voor (i) het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals opgenomen in dit aanmeldingsformulier; (ii) het delen van mijn persoonsgegevens zoals opgenomen in dit aanmeldingsformulier met aan Keune Haircosmetics B.V. gelieerde ondernemingen en/of door Keune ingeschakelde reclame- en promotiebureaus in verband met de Keune Hairstylist Awards 2021; (iii) het gebruik van mijn naam in verband met het foto- en/of videomateriaal en (iv) het gebruik van mijn naam om de resultaten van mijn deelname aan de Keune Hairstylist Awards 2021 bekend te maken;
  7. Ik sta er uitdrukkelijk voor in dat het/de model(len) dat zichtbaar is/zijn op het foto- en/of videomateriaal volledig en onvoorwaardelijk instemt/stemmen met (i) het ter beschikking stellen van het foto- en/of videomateriaal en de persoonsgegevens van het/de model(len) aan Keune, aan Keune gelieerde ondernemingen en door Keune ingeschakelde reclame- en promotiebureaus en/of (ii) het openbaar maken, verveelvoudigen, wijzigen en gebruiken van het beeld en de persoonsgegevens van het/de model(len) zoals in deze voorwaarden is bepaald. Op eerste verzoek van Keune zal ik een schriftelijke verklaring van het/de model(len) overleggen waaruit dit blijkt. Daarnaast kan Keune rechtstreeks contact opnemen met het model/de modellen om dit te controleren;
  8. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle vorderingen, geschillen en acties in verband met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Utrecht, Nederland.
1
1